ŚWITALSKI GRZEGORZ KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŻARACH

KANCELARIA KOMORNICZA

Serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żarach  mgr Grzegorza Świtalskiego. 
Na stronie znajdą Państwo szereg przydatnych informacji dotyczących funkcjonowania kancelarii, sposobów kontaktu, zakresu właściwości terytorialnej komornika oraz wzory wniosków do pobrania. 

Kim jest komornik sądowy
To funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądach rejonowych. To on prowadzi proces egzekucji. Przebieg procesu, materia, która jest zajmowana i wszelkie inne decyzje są w rękach osoby dochodzącej spłaty. Komornik jest tylko narzędziem w jej rękach, dlatego rolą komornika jest jedynie szybkie i zgodne z prawem wykonanie decyzji podjętych przez dłużnika. Stąd wszelkie wątpliwości co do zasadności roszczeń zgłoszonych przez wierzyciela czy co do przebiegu całego procesu odzyskiwania należności nie mogą być rozstrzygane przez komornika, tylko przez sąd, który czuwa merytorycznie nad całym procesem egzekucji komorniczej.
Co to jest egzekucja komornicza
Proces zajmowania ruchomego i nieruchomego majątku dłużnika na poczet zaciągniętych przez niego zobowiązań.   Zajęć dokonuje komornik na wniosek złożony przez wierzyciela   posiadającego odpowiedni dokument sądowy tzw. tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (orzeczenia Sądu, bankowy tytuł egzekucyjny).

Kiedy rozpoczyna się egzekucja komornicza

Egzekucja    komornicza rozpoczyna się, gdy wierzyciel (czyli osoba dochodząca spłaty zaciągniętych u niej zobowiązań) dysponuje tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to dokument, który potwierdza, że istnieje zobowiązanie dłużnika względem wierzyciela i jaki jest jego zakres, a klauzula wykonalności to stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny może zostać dochodzony w przymusowy sposób. Tytuł egzekucyjny po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności nosi nazwę tytułu wykonawczego.  Po jego uzyskaniu należy złożyć wniosek do komornika o rozpoczęcie procesu egzekucji.

Z czego można dochodzić spłaty?

Spłaty można dochodzić zarówno z ruchomego, jak i z nieruchomego majątku dłużnika. Można zająć jego mieszkanie, samochód, sprzęty domowe (takie jak pralka, kuchenka czy telewizor) i zlicytować je. Można również zająć konto bankowe, pensję, emeryturę czy gotówkę posiadaną przez dłużnika. Oczywiście proces egzekucji komorniczej różni się zasadniczo w zależności od tego, z jakiego składnika majątku dłużnika dochodzi się spłaty.

Komornik posiada dostęp do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), OGNIVO oraz do elektronicznego systemu sądowego (e-sąd), który umożliwia egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.

SYSTEM OGNIVO

OGNIVO jest systemem umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy wskazanymi przez prawo podmiotami – są to ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy oraz sądy i prokuratury.
Przede wszystkim ważne są w tym przypadku banki, które za pomocą systemu OGNIVO przekazują komornikowi sądowemu niezbędne informacje na temat rachunków bankowych wskazanych dłużników w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wymiana danych odbywa się w sposób elektroniczny, co upraszcza cały proces i znacznie wpływa na szybkość prowadzonego postępowania.

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

E-sąd to sąd działający w sposób całkowicie elektroniczny. Fizycznie to IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. 
Miejsce zamieszkania lub siedziba wierzyciela i dłużnika oraz wartość przedmiotu sporu nie mają w  przypadku e-sądu znaczenia.   E-sąd rozstrzyga sprawy w trybie elektronicznego postępowania upominawczego.
Celem EPU jest uzyskanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi.  
Dłużnik od momentu doręczenia mu nakazu wydanego w EPU ma dwa tygodnie na spłatę długu.

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

System informatyczny, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). W systemie gromadzone są między innymi dane o pojazdach i ich właścicielach oraz o kierowcach.

Bailiff Management SYSTEM

Bailiff Management System (BMS) to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dostęp do informacji z ZUS.

PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Komunikacja z Urzędami Administracji Publicznej.

Do wszczęcia egzekucji komorniczej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku przez wierzyciela (czyli przez osobę, która chce odzyskać należne jej pieniądze). Jest to wniosek o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z art. 760 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] taki wniosek można złożyć do komornika pisemnie bądź ustnie do protokołu. Zgodnie z nowelizowanym art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel nie musi poddawać sposobów prowadzenia egzekucji. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji powoduje, że komornik będzie prowadził egzekucję według wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji poza egzekucją z nieruchomości, która wymaga złożenia przez wierzyciela odpowiedniego wniosku o prowadzeniu egzekucji z nieruchomości. Należy pamiętać, że do prowadzenia egzekucji z nieruchomości, będzie właściwy jedynie komornik zgodnie z miejscem położenia nieruchomości.

WZORY WNIOSKÓW

WSZYSTKIE PLIKI SĄ W FORMACIE PDF

WYBRANE OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH:

WSZELKICH WPŁAT W TOKU POSTĘPOWANIA NALEŻY DOKONYWAĆ NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY KANCELARII, ZAWSZE W TYTULE PRZELEWU PODAJĄC SYGNATURĘ SPRAWY ORAZ NAZWĘ DŁUŻNIKA.

KONTA BANKOWE

Kontaktując się z kancelarią należy zawsze podać sygnaturę akt komorniczych oraz nazwę dłużnika.

Dla wpłat krajowych:
Bank Paribas S.A.
88 2030 0045 1110 0000 0188 0030

Dla wpłat zagranicznych:
Bank Paribas S.A. 
BIC: PPABPLPK
PL 88 2030 0045 1110 0000 0188 0030

KONTAKT

Godziny otwarcia kancelarii:
poniedziałek – piątek:
godz. 7:00–15:00

Godziny przyjęć Komornika:
wtorek – godz. 10:00–13:00

W SPRAWACH PILNYCH KOMORNIK PRZYJMUJE INTERESANTÓW POZA USTALONYMI GODZINAMI PRZYJĘĆ PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU TELEFONICZNIE.

ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH (RODO) TELEFONICZNIE ORAZ POPRZEZ E-MAIL MOŻNA UZYSKAĆ JEDYNIE BARDZO OGÓLNIKOWE INFORMACJE NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.

ADRES KANCELARII:
ul. Spokojna 4b/9
68-200 Żary
tel. 888 612 817

zary.switalski@komornik.pl
adres skrzynki ePuap:
/KS_jswitalski/ezbiegi