I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2018.05.21 godz.13:30

Obwieszczenia » I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2018.05.21 godz.13:30

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski ogłasza, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 
dnia 21-05-2018r. o godz. 13:30
w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 118, odbędzie się 
pierwsza licytacja
wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 502/6 o powierzchni 1,0300 ha zabudowanej budynkami częściowo w zabudowie zwartej oraz dwoma niewielkimi budynkami wolnostojącymi. Są to budynki o charakterze produkcyjnym, usługowym, w przeszłości były wykorzystywane jako zakład produkcyjny Polskich Zakładów Zbożowych. Teren jest wyposażony w sieci uzbrojenia technicznego: energia elektryczna, woda, kanalizacja i sieci teletechniczne. 

Nieruchomość należy do dłużnika: PAWEŁ KULA, położona: 68-219 Tuplice, przy ul. 9 Maja dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00011056/5.

Suma oszacowania wynosi 195.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146.250,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19.500,00zł w gotówce lub na rachunek komornika: 
Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żarach przy ul. Spokojna 20 w pok. Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności   na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski