Kancelaria

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorza Świtalskiego. Znajdą tu Państwo podstawowe informacje o pracy kancelarii, zasięgu działania, wzory wniosków egzekucyjnych, obwieszczenia o licytacji itp.

UWAGA  - ZMIANA ADRESU KANCELARII ! 
Nowy adres: ul. Bohaterów Getta 11, 68-200 Żary
(budynek Zakładu Wodociągów - dawnego Pekomu) 

Rewirem komorniczym komornika sądowego Grzegorza Świtalskiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Żarach. Jednakże zgodnie z decyzją wierzycieli, którzy mają prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, komornik Grzegorz Świtalski wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju.

WAŻNA UWAGA DLA WIERZYCIELI !
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 11:
W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnosciach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. 

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Do zadań powierzanych przez wierzycieli należy w szczególności:
·         wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych,
·         wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
·         wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
·         sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik sądowy ma ponadto prawo:
·         doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
·         na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
·         weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik posiada dostęp do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), OGNIVO oraz do elektronicznego systemu sądowego (e-sąd), który umożliwia egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.

Komornik działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa (min. na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i wielu innych ustaw).
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.